English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

 
Младежки обмен Италия юли

маркиране на туристически пътеки

Младежки обмен "Give more power to your engine"

Youth Exchange - As Green as Possible

Youth Exchange - Give Color To Your Opinion - Balaton

YE - The white rabbit lair

Eco-friendly Europe

Second step for nature! - international youth exchange on environment protection

Образователен природозащитен лагер "Картали 2013"

Пещерен сбор "Източни Родопи"

Пролетен Лагер "Морски бриз 2011"

Конференция за млад. доброволчество

Дни на предизвикателствата

Среща с Национална Скаутска Организация

Банско Филм Фест 2010

Филмов фестивал „Другото лице на глобализацията”

Курс за ПЕЩЕРНЯК

Кръжок за рисуване на карикатури

Екологичен фестивал Беглика

Един семинар с дъх на смола

Дискусия с „За да остане природа в България”

Информационна среща Life+ 2010

Опазването на околната среда - Финландия

Младежки форум в Европейския парламент

Неформално образов. и младежка безработица

Национална среща за екоселищата

Банско Филм Фест

Младежко Документално Кино

Обучение за EVS ментор и координатор

Европейски екологичен фестивал

Засади живот!

Мозайката на Европа в къщата на Робърт Шуман

Миграции на розови фламинги

Учебна среща за дарителство

Изграждане на парк на Европа

Youth summer art academy

Младежки парламент на побратимените градове

Културните Различия Ни Обогатяват

Младежки обмен за превенция от наркотици

Младежка група "АКТИВНИ ИДЕИ"

Цели:

Общи цели:

 • популяризиране и разпространение на всякакъв вид идеи, свързани с култура, образование, екология, спорт, международен обмен и други идеи, непротиворечащи на закона;
 • създаване на контакти със сродни организации в страната и чужбина;

Цели свързани с културата и творчеството:

 • да работи в защита на творческите инициативи и развитие на творческите възможности;
 • съхраняване и защита на националните исторически и културни ценности и извори, и отстояване на националната идентичност;
 • популяризиране и насърчаване на инициативи за съхранение и разпространение на националното културно-историческо наследство;
 • подпомагане, популяризиране и разпространение на изкуство (интелектуална собственост), реализирано от млади хора и хора в неравностойно положение, както и създаване на благоприятна и защитена среда за реализиране на творческия им потенциал, трудова и социална рехабилитация, вписвайки се в съществуващата културна и пазарна среда;
 • реализиране на стойностни проекти в областта на музиката, театъра, шоуто и другите изкуства;

Образователни цели:

 • подпомагане на професионалната реализация и образователната квалификация;
 • съдейства за получаването на природо-научни, технически и икономически знания, умения и култура у подрастващото поколение;
 • стимулира младежката научно-техническа изследователска, изобретателска и друга новаторска дейност;
 • насърчава и подкрепя стопанските инициативи (икономическата активност) на младите хора;
 • защита на социалните и академични права на младите хора и подкрепа на тяхното развитие в професионален и социален аспект;

Екологични цели:

 • съхраняването и устойчивото управление на природните ресурси;
 • опазване на биоразнообразието;
 • повишаване на обществената информираност и ангажираност за опазване на природата и устойчивото развитие;
 • популяризиране прилагането на принципите за устойчиво развитие и насърчаване на природосъобразни стопански дейности;
 • да работи за укрепване на човешкия морал чрез популяризиране на толерантно и отговорно отношение към природата и животните;
 • да търси методи за оптимално хармонично съжителство между хората и животните в съответствие с българското и европейското законодателство;
 • да съдейства за опазване на градската околна среда;
 • да способства за висока информираност по проблемите на градската екология и животните;
 • да развива екологично образование и природозащитна етика;
 • повишаване на екологичната култура и знания на обществото, които допринасят за опазването на човешкия живот и околната среда;
 • запознаване на обществото със съществуващите екологични рискове, пред които сме изправени, както и търсене на решения за тяхното преодоляване с помощта на медиите и на неправителствените организации;
 • да подпомага, консултира и насърчава производството на биологични продукти и биологично земеделие;
 • обединява хората с различни идеи за опазването на българската природа.
 • промяната на отношението към защитените територии и осъзнаването на възможностите, ползите и отговорностите;
 • консервация и възстановяване на редки и застрашени видове и техните местообитания;
 • консервация, възстановяване и устойчиво управление на влажните зони;
 • опазване, възстановяване и устойчиво управление на горите, превенция на корупцията и бракониерството в системата на горите;
 • подкрепа на реформите в българското природозащитно законодателство и хармонизирането му с европейското;
 • мобилизиране потенциала на младите хора за опазване на дивата природа и околната среда, популяризиране ценностите на доброволчеството;
 • създаване на трайни и полезни навици за общуване с природата;

Спортни цели:

 • да организира, подпомага и ръководи спортни прояви;
 • да спомага за повишаване на физическата и спортната култура;
 • подпомага изграждането и модернизацията на материалната база за природо-научна, техническа и спортна дейност;
 • да развива високо спортно майсторство, като за целта участвува индивидуално и отборно в национални и международни прояви и членува в национални спортни федерации;
 • да спомага за осъзнаване значението на спорта за здравето на практикуващите го;
 • стимулиране на планинарството, ориентирането, алпинизма, спелеологията и новостите в спортно-туристическата област;
 • да подпомага развитието на социалния туризъм в Република България;
 • упражняване на туризъм, насочен към активен отдих, укрепване на здравето, жизнеспособността, работоспособността, развитие на познанието, възпитанието и емоционалното обогатяване на личността;
 • насърчаване децата и младежта да се занимават с физически упражнения, спорт, спортни игри и туризъм сред природата;

Цели свързани с равноправността:

 • да се застъпва за равноправното място на хората с различна сексуална ориентация;
 • обществена интеграция на малцинствата и подпомагане на професионалната им реализация;
 • да разширява кръговете на общуване на хора в неравностойно положение, съхранявайки досегашните им контакти;
 • превенция и борба с наркоманията;

Предмет на дейност

Общи Дейности:

 • изграждане и поддържане на младежки информационен център;
 • организиране, съдействие и участие при провеждане на сесии, семинари, симпозиуми, конференции, “кръгли маси”, дискусии, лекции, конкурси, изложби, прожекции и други, в страната и чужбина насочени към постигане целите на организацията;
 • осъществяване на обмен на идеи, опит и информация с други български или чуждестранни организации, насочени към постигане целите на Фондацията;
 • осъществява младежки дейности и обмени по български и международни младежки програми;
 • организиране и подпомагане на обмена между ученици, студенти и преподаватели;
 • участва самостоятелно или в партньорство с общини, неправителствени организации, стопански субекти и др. в програми и проекти на фондове, грантове и други чуждестранни източници, както и в български проекти;
 • развива международно сътрудничество със сродни европейски, регионални, международни и световни организации;
 • да приема и изпраща доброволци на национално и международно ниво;
 • развиване на мрежа от активисти-природозащитници;
 • участие в инициативи на други неправителствени организации, както и на правителствени, работещи в същите области;

Дейности за повишаване на информираността:

 • издаване на брошури, бюлетини и др. за популяризиране на дейността на Фондацията;
 • изграждане на библиотечен фонд, фонд от видео и фото документи с тематична литература за защита на природата и животните за ползване от всички граждани;
 • извършване на преводаческа дейност;
 • повишаваме обществената информираност;
 • организира прожекции и подпомага създаване на филми и телевизионни програми,телевизионни кампании, реклами, спомагащи осъществяването на целите на Фондацията;
 • осъществяване на граждански инициативи;
 • организиране, реализиране и поддържане на интернет радио и интернет страница;
 • изгражда и стопанисва пространства (клубове, обществени и информационни центрове, центрове за услуги по населени места и др.);

Дейности свързани с културата и творчеството:

 • провеждане на изложби, концерти, рецитали, чествания и други мероприятия с културна насоченост;
 • подпомагане, популяризиране и развиване на българското творчество и общественото дело в страната и чужбина;
 • подпомагане на всякакви дейности, насочени към утвърждаване на националната самобитност на българското музикално изкуство и култура;
 • осъществяване на различни учебни и научноизследователски програми в областта на образованието;
 • осъществяване на информационно-рекламна, културно-просветна, научно-изследователска дейност и художествена самодейност;
 • участие в програми във връзка с актуалните проблеми по опознаването и запазването на културно-историческото наследство и традиции;
 • организиране и поддържане на сътрудничество с читалища, музеи и библиотеки;
 • създаване на съответни структури за културен обмен /библиотеки, киноклубове, изложби, спектакли и др. подобни/;

Образователни дейности:

 • повишава квалификацията на младите хора;
 • оказва помощ на ученици, студенти и преподаватели;
 • организира, провежда и участва в научно-изследователски проекти;
 • подпомага изграждането на обекти с учебно или научно-изследователско предназначение;
 • подпомага изследвания, отнасящи се до целите на фондацията;
 • представя информация относно стипендии, кредити, възможности за преквалификация, специализация и професионална реализация на българските студенти в страната и чужбина;
 • разработва и прилага образователни програми, различни форми на обучение и квалификация;

Дейности по опазването на околната среда:

 • иницииране на национални и международни кампании за опазване и възстановяване на българската природа;
 • разработване и прилагане на природозащитни проекти, стратегии и инициативи за опазване околната среда;
 • формиране на съвременна екологична култура и грижи за опазване на природата;
 • сътрудничество с общините, органите на местно самоуправление и местна власт, насочено към подобряване на съществуващата база и развитие на дейността сред децата, учениците и младите хора, за опазване на околната среда;
 • разработване на образователни модули по обучение на граждани за хуманно третиране на животните и опазване на околната среда;
 • разработване на програми и игри за детско и училищно възпитание в начини на общуване с природата и животните;
 • разработване на програми и проекти за информиране относно екологични и природозащитни теми;
 • участие в изграждането на цялостна структура за решаване на проблема с бездомните животни в България;
 • научни изследвания в областта на защитата на животните и екологията;
 • законодателни инициативи за подобряване на нормативната уредба относно отношението на хората по повод на животните;
 • разработване на програми за подкрепа хармонизацията на българското законодателство с европейското и за приложение на Директивите за хуманно отношение към животните;
 • постъпки за приемане на Закон за защита на животните в България;
 • създаване на юридическо-информационно бюро за защита на животните;
 • създаване на мрежа от юристи за защита на животните;
 • участие в международни програми, предоставящи следдипломна квалификация на български юристи в областта на защитата на животните и природата;
 • създава механизми за широко обществено участие в управлението на защитените територии;
 • представя възможности за развитие на природосъобразен бизнес;
 • въвлича местните хора в конкретни дейности за опазване на природата;
 • свързва природозащитата и науката;
 • разкрива биоразнообразието в неговите социални, етични, културни и стопански измерения;
 • подкрепа природозащитната общност;
 • повишава обществената подкрепа за защитените територии;
 • проектантска дейност, строителство, водоснабдяване, залесяване и други дейности по опазването на околната среда

Спортни дейности:

 • популяризира и организира различни форми на туризъм като алтернатива за негативните явления сред младите хора;
 • създава навици за природосъобразен и здравословен начин на живот;
 • привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен, коло, ски и воден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и спортно-туристически изяви;
 • разработва собствен спортен календар за спортни прояви;
 • осигурява материално-техническото оборудване за Фондацията;
 • стопанисва и поддържа материалната база и имущество на Фондацията;
 • работи за популяризиране на дейността си сред младежта с цел повишаване физическата култура на подрастващите;
 • създаване на младежки пространства за популяризиране на туристическите традиции в България;
 • подобряване на условията на обитаване в туристически хижи и заслони, домове, спални, къмпинги, спортно-туристически бази, съоръжения, маршрути и пътеки, пещери;
 • подпомагане на български и чуждестранни инвеститори за подобряване и по-рационално използване на туристическата и спортно-туристическата база и съоръжения;
 • представяне на проекти и предложения пред компетентните органи за усъвършенстване на материалната база;
 • маркиране и обезопасяване на туристически маршрути, пътеки и грижи за поддържането им;
 • организира и администрира туристически мероприятия и спортни състезания в страната и чужбина;
 • чрез различните видове и форми на туристическа и спортна дейност създава програми за допълване и алтернатива на учебните занятия;
 • ангажира местни водачи и осигурява допълнителни приходи за населението чрез повишаване броя на посетителите в района и обогатяване на туристическия продукт;

Дейности, включващи групи в неравностойно положение:

 • участва в екологични проекти и програми, в програми за увеличаване на заетостта, подпомагане на социално слаби, инвалиди, стари хора;
 • предлага грижи и услуги за деца с увреждания, за стари хора, сираци и други социални групи в неравностойно положение,
 • разработва и реализира различни проекти, семинари и инициативи във връзка с актуалните проблеми на малцинствата и тяхната социална интеграция;
 • защитава личността и човешките права на наркоманите;
 • подпомага лечението и социалната интеграция и личностната реализация на наркоманите;
 • организира и провежда разяснителна дейност относно вредата от употребата на наркотични вещества;

Други дейности:

 • провежда други дейности, непротиворечащи на законите на Република България и международното право, свързани с осъществяване целите на Фондацията.