Български
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Крайни срокове за подаване на проекти
по програма "Младежта в действие"

Проекти, започващи между:
  • 1 май и 30 септември - краен срок: 1 февруари
  • 1 юли и 30 ноември - краен срок: 1 април
  • 1 септември и 31 януари - краен срок: 1 юни
  • 1 декември и 30 април - краен срок: 1 септември
  • 1 февруари и 31 юли - краен срок: 1 ноември.

Дейности в програма "Младежта в действие"

Дейност 1 – Младежта за Европа

Дейност 1.1 Младежки обмени

Младежките обмени предоставят възможност на групи млади хора от различни страни да се срещнат и да научат за различните си култури. Групите планират заедно младежкия обмен по тема от общ интерес.

Дейност 1.2 - Младежки инициативи

Младежките инициативи подкрепят групови проекти, разработени на местно, регионално или национално ниво. Те подкрепят и работата в мрежа между различни страни по подобни проекти с цел засилването на европейското им измерение и насърчаването на сътрудничеството и обмяната на опит между младите хора.

Дейност 1.3 – Проекти за демократично гражданство

Проектите за демократично гражданство подкрепят участието на младите хора в демократичния живот на тяхната местна, регионална или национална общност, както и на международно ниво.

Работа в мрежа по дадени теми

С оглед на повишаването на въздействието на Програмата на интернет страницата на Европейската комисия може да бъде публикувана годишна покана за кандидатстване с цел подкрепа на мрежови проекти по дадена тема.

Дейност 2 - Европейска доброволческа служба

Целта на Европейската доброволческа служба е да подкрепя участието на младите хора в различните форми на доброволчески дейности, в и извън Европейския съюз.

По тази Дейност младите хора могат да участват индивидуално или като група в нестопански, неплатени дейности.

Дейност 3 – Младежта на света

Дейност 3.1 – Сътрудничество с държави, граничещи с Европейския съюз

Тази поддейност подкрепя проекти с държавите, граничещи с ЕС, а именно младежки обмени, обучения и работа в мрежа в младежката сфера.

Дейност 3.2 – Сътрудничество с други страни по света

Тази поддейност подкрепя сътрудничество в сферата на младежта, по‐специално обмен на добри практики, със страни партньори от други части на света. Тя насърчава обмени и обучение на млади хора и младежки работници, партньорства и мрежи на младежки организации. Исканията за финансиране по тази поддейност се подават след обявяването на специални покани за кандидатстване. Дейност 3.2 не попада в обхвата на това Ръководство.

Дейност 4 – Младежки работници и поддържащи дейности

Дейност 4.1 – Подкрепа за структури, активни на европейско ниво в областта на младежта

Тази поддейност подкрепя работата на неправителствени организации, активни на европейско ниво в младежката сфера (ЕНПО). Дейностите им трябва да допринасят за участието на младите хора в публичния живот и обществото, и за разработването и осъществяването на широк кръг от дейности за европейско сътрудничество в младежката сфера. Исканията за финансиране по тази поддейност се подават след обявяването на специални покани за кандидатстване. Дейност 4.1 не попада в обхвата на това Ръководство.

Дейност 4.2 – Подкрепа за Европейския младежки форум

Тази поддейност подкрепя текущите дейности на Европейския младежки форум. Грантове по нея се отпускат всяка година. Дейност 4.2 не попада в обхвата на това Ръководство.

Дейност 4.3 – Обучение на младежки работници и работа в мрежа

Тази поддейност подкрепя обучението на лица, активни в работата с младежи, както и на младежките организации, особено що се отнася до обмена на опит, експертност и добри практики, както и до дейности, които може да доведат до дълготрайни качествени проекти, партньорства и мрежи.

Дейност 4.4 – Проекти, насърчаващи иновациите и качеството

Тази поддейност подкрепя проектите, които въвеждат, прилагат и насърчават иновативните подходи в сферата на младежта. Кандидатстването по тази поддейност става след обявяването на специални покани за кандидатстване. Дейност 4.4 не попада в обхвата на това Ръководство.

Дейност 4.5 – Информационни дейности за млади хора и младежки работници

Тази поддейност подкрепя дейности на европейско и национално ниво, които подобряват достъпа на младите хора до информационни и комуникационни услуги и повишават участието им в подготовката и разпространението на лесни за ползване информационни продукти. Тя подкрепя и разработването на европейски, национални, регионални и местни младежки портали за разпространение на специфична информация за младите хора. Исканията за финансиране по тази поддейност се подават след обявяването на специални покани за кандидатстване. Дейност 4.5 не попада в обхвата на това Ръководство.

Дейност 4.6 - Партньорства

Тази поддейност е насочена към финансирането на партньорства с оглед развитието на дългосрочни проекти, комбиниращи различни дейности в рамките на Програмата. Исканията за финансиране по тази поддейност се подават след обявяването на специални покани за кандидатстване. Дейност 4.6 не попада в обхвата на това Ръководство.