English
HomeAbout UsProjectsInfoContacts

Какво е Европейски Корпус за Солидарност (ESC - European Solidarity Corps) ?

Европейски Корпус за Солидарност дава възможност за включване на млади хора между 18 и 30 години в международни доброволчески дейности на територията на Европейския съюз и извън него.
ESC включва най-малко 1 посрещаща, 1 изпращаща организация и 1 доброволец
ДОБРОВОЛНА работа, извършвана от младежи, на територията на страна, различна от родната му
Дейност свързана с придобиване и внасяне на нов опит в дадена сфера и допълнителна стойност за всички участници в проектите
Дейност свързана с насърчаването на активно сътрудничество и взаимодействие между преките и непреки участници в проектите
В един проект могат да се включват индивидуални и/или групови дейности по ESC.
Какво НЕ Е ESC?
Не е доброволческа дейност, която е неструктурирана и непланирана
Не е стаж в предприятие или НПО
Не е замяна на работно място
Не е туристическа дейност
Не е езиков курс
Не е дейност, която може да донесе лична финансова облага

Доброволците се избират без дискриминация по етническа принадлежност, религия, сексуална ориентация, политически възгледи и др. Не следва да бъдат изисквани предварителна квалификация, образователно ниво, специфичен опит или повече от основни езикови познания. Може да бъде съставен по-специфичен профил на доброволец, ако той е обоснован от естеството на задачите по доброволческата дейност или от контекста на проекта, но дори в този случай селекцията на база професионална или образователна квалификация е изключена.

Европейски Корпус за Солидарност предлага възможност на младите хора между 18 и 30 години да извършват доброволческа служба в страна различна от родната. Всички разходи свързани с доброволческата служба се покриват от програмата, с изключение на пътните разходи, които се финансират на 90 процента от реалните разходи.

Харта на Европейски Корпус за Солидарност
Хартата на Европейски Корпус за Солидарност (ESC) е част от Ръководството за програма „Младежта в действие" и подчертава ролята на изпращащите, посрещащите и координиращите организации по ЕДС, както и основните принципи и стандарти за качество на ЕДС. Всяка кандидатстваща организация по ЕДС проект приема разпоредбите, предвидени в Хартата.
ESC партньорство
Стабилното партньорство между изпращащите, посрещащите и координиращите организации по ESC и доброволеца е от ключово значение за всеки ЕДС проект. Профилът на доброволеца трябва да съответства на задачите му. Всички партньори подписват Споразумение за дейностите преди началото на дейностите.
• Изпращащата организация отговаря за подготовката и подпомагането на доброволците преди, по време и след ESC проекта.
• Посрещащата организация трябва да осигури безопасни и нормални условия за живот и работа на доброволеца през целия период на проекта. Също така, тя трябва да осигури адекватна лична подкрепа, езикова подкрепа и помощ при изпълнение на задачите, в това число определяне на ментор за доброволеца
• Координиращата организация (кандидат) има ролята на фасилитатор при изпълнение на проекта като предоставя административна и качествена помощ на всички партньори по проекта и спомага за създаването на мрежи и дълготрайни партньорства между тях
Принципи на ESC, които трябва да се спазват
• Осъществяване на неформално и междукултурното образование чрез ясно дефиниране на обучителния план за доброволеца.
• Полезност на доброволческата дейност чрез ясно дефиниране на нестопанския характер на доброволческите задачи. Следва да се осигури целодневна доброволческа дейност и активна роля на доброволеца при изпълнението на дейностите. Доброволческите дейности по ЕДС не трябва да заместват платената работна ръка.
• Полза за местната общност и контакти с нея.
• ЕДС е безплатна за доброволците, с изключение на евентуалното заплащане на 10% от пътните разходи.
• Достъпност и участие (особено за младежи в неравностойно положение): при набиране на ЕДС доброволци, организациите осигуряват цялостен достъп до ЕДС на всички млади хора, без дискриминация по етническата принадлежност, религия, сексуална ориентация, политически възгледи и т.н. Ако проектът е предназначен за доброволци в неравностойно положение, трябва да бъдат осигурени съоръжения и капацитет за предоставянето на адаптирана към техните особености подготовка и подкрепа.
Стандарти за качество на ESC, които трябва да се спазват
Подпомагане на доброволеца
• преди, по време и след ESC проекта, в частност при превенция и управление на кризисни ситуации;
• за застраховка, виза, разрешително за пребиваване, организиране на транспорт и за всички ЕДС адми нистративни процедури;
• чрез улесняване участието на доброволеца в обучителния цикъл на ЕДС (обучение преди заминаване, обучение
при пристигане, междинна оценка и годищна среща за оценка);
• чрез предвиждане на подходящи мерки за оценка.
Информация
• Всички ESC партньори имат право да получат пълна информация за проекта и да одобрят всеки един аспект.
• Въвеждане на мерки за прозрачност, разпространение и публичност.
Признаване
• Всеки ESC доброволец има право да получи Youthpass.
Акредитация – задължителна!

Какво е акредитация на организации, кандидатстващи по ЕДС?

Подаване на формуляр - "Заявка за участие" - Expression of interest - до НА 2 акредитатора се свързват със желаещата организация, за да дадат оценката си за капацитета й.
При одобрение на подадената заявка проекта се публикува в официалната база данни на ЕК на уеб сайт http://ec.europa.eu и получава персонален номер за проекта.
Задължително условие, за да се реализират проекти по EVS /от 01 септември 2007/ за посрещащи, изпращащи и координиращи организации
Валидна е за 3 години, през които могат да се посрещат/изпращат доброволци
Подава се без краен срок
Получаването на акредитация не е предмет на финансиране
Това е базов проект на чиято основа се кандидатства
Акредитацията служи за получаване на достъп до ЕДС и да гарантира, че са спазени минималните стандарти за качество на ЕДС.
Кой?
Всяка кандидатстваща организация от Програмна страна или от Югоизточна Европа, която желае да изпрати или да приеме като домакин ЕДС доброволци или да координира ЕДС проект, трябва да бъде акредитирана. Кандидатстващите организации извън Програмните страни и Югоизточна Европа могат да участват в ЕДС проекти без акредитация.
Как?
За да бъде акредитирана една кандидатстваща организация, трябва да подаде формуляр ‐ Заявка за акредитация (ЗА), което описва общата й мотивация и идеи за ЕДС дейности (вижте интернет страницата на Комисията http://ec.europa.eu/youth/yia/forms/forms_yia_en.html). Този формуляр трябва да бъде подаден до съответните органи, които отговарят за акредитацията (виж по‐долу). Същата кандидатстваща организация може да поиска един или повече типа акредитация (като изпращаща организация, като посрещаща организация, като координираща организация).
Кога?
Формулярите за Заявка за акредитация могат да бъдат подадени по всяко време (без срок). На кандидатстващите организации обаче силно се препоръчва да подадат искането си в разумен срок преди подаването на формуляра за кандидатстване за ЕДС проект (по принцип, най‐малко 6 седмици преди това). Целта е да се избегне отхвърлянето на ЕДС проект от Националната или Изпълнителната агенция, поради факта, че някои от включените кандидатстващи организации в него не са акредитирани към момента на оценка на кандидатурата.
От кого?
Акредитацията се осъществяв86
Младежта в действие

Изпълнителната агенция: за кандидатстващи организации, които са a) структура, активна на европейско ниво в младежката сфера; или б) международна правителствена организация или в) стопанска организация, която организира събитие в сферата на малдежта, спорта или културата)

Националната агенция в страната на кандидатстваща организация

Ресурсен център SALTO за Югоизточна Европа за всички кандидатстващи организации, разположени в Югоизточна Европа.
Бележка: ЗА формулярът трябва да бъде попълнен и на английски език.
Какво следва?
В идеалния случай, оценката на ЗА и процесът на акредитация се осъществяват в срок до шест седмици след получаването на ЗА. При одобрение, отговорните органи определят референтен номер на ЗА и го съобщават на кандидатстващата организация; този номер трябва да бъде споменат във всеки формуляр за кандидатстване, свързан с ЕДС проекти, в който фигурира кандидатстващата организация.
Акредитацията е валидна за периода, обозначен в ЗА; максималната допустима продължителност обаче е три години. След изтичането на този срок на валидност, статутът може да бъде подновен чрез подаване на нов ЗА.
Всички кандидатстващи организации трябва да прилагат принципите на Хартата на ЕДС на всички етапи от проекта; това е основа за акредитация.
Отговорните структури могат да оттеглят акредитацията във всеки момент, при наличие на несъответствие с Хартата на ЕДС.
Застраховка
Всеки ESC доброволец трябва да бъде вписан в застрахователен план за ЕДС доброволци.

ESC изпращащата организация трява да направи постъпките за вписването и регистрирането на добороволецът за АХА застраховка.

Това вписване трябва да бъде направено преди заминаването на доброволеца (доброволците) и покрива продължителността на доброволческата служба.

Застраховката е безплатна за всички одобрени доброволци. По тази причина в ЕДС проектите не се залагат средства за допълнителни застраховки.

Застраховката се прави on-line и е възможна след регистрация.

WHAT IS YOUTH PASS?

Youthpass is a new European certificate (like a diploma) which is used in the international projects of the Youth in Action program (like Youth Exchanges). You can learn a lot on a Youth Exchange and Youthpass was made to put that learning on paper.
The European Commission thinks that there should not only be diplomas for what you learn in school but there should also be something like a diploma for learning experiences outside of school and so they created a European Youthpass. Offi cially this is called ‘recognition of non-formal learning'. You can use a Youthpass with your other certifi cates and diploma, for example in a job interview.

HOW DOES YOUTHPASS WORK?

Youthpass is composed of three parts:

1 THE OFFICIAL PART
This fi rst part is the most offi cial part. It is about your data (your official name, birth date and place of birth) and explains what a Youth in Action Youth Exchange is. The personal data is fi lled in by the organization (usually your youth worker) and the part on the Youth Exchange by Youthpass people (Youth in Action). On this page we will put the offi cial signatures....yours and ours!!

2 THE PROJECT INFORMATION PART
This second part is about our Youth Exchange. We put information on the aims of the exchange project, the topic, the contents, and what is special or unique about this exchange. This information is fi lled in by the organizers (that is your youth worker again!)

3. SELF ASSESSMENT PART

(write about your own personal learning)
The third part is about what you think you have learned in this project, so in other words you can write about your own learning process, if you want. Therefore it is something you write yourself (cause who knows best about what you have learned? Isn't it you yourself? ) Below you can read more about how you can do that.

SELF ASSESSMENT -WROTE ABOUT YOUR OWN LEARNING

Write about my learning? How the hell will I do that?
Writing about your leaning means that you have to think first about what you want to learn in the project and then later about what you did learn during the project. We will start on this during our preparation and we will work on it ‘til the end of the project.
To help you write about your learning, the Youthpass people have selected eight Key Competences that you can work on.

But what is a Key Competence?

First of all, ‘competence' is a word that means a person is able to use his/her experience, knowledge and attitude all together. It sounds complicated but competence really means "how you use what you know". For example, imagine you know the word ‘thank you' in another language (let's say in German).So you have the knowledge, you know what "thank you" is. But you probably also know someone who will understand it and someone who won't. You also know when to use the word..... after someone has done something for you. This is how it works with competences.
Key Competences are the main competences for Youth in Action, as the European Commission thinks these are the most important kinds of learning for these kinds of projects.Working with Key Competences can make it easier for you. The idea is that you yourself decide which competences you want to think about and work on; you are in charge!! You can choose to work on only one Key Competence, or you can choose 3 or 4 or all8. It is YOUR Youthpass so you determine this entirely yourself.
You can even think about not writing anything! (But maybe that would be a missed opportunity...)To make it easy, you could start with working, for example, on 2 competences during the preparation and then take on extra competences during the exchange. It is your certifi cate and therefore it is your, and only YOUR own decision what will appear on your certifi cate.Use a separate document or a booklet to write things down. You can do this in a simple way at home, but also during our preparation time. You can continue to work on it during the exchange because we have planned time and space to work on this. We will support you if you need it. But please take care, it is not very good to leave it to the last day of the Youth Exchange.....then you are busy with crying, hugging, and saying goodbye to all the others. If you want you can also work on it after the exchange, but it is more difficult to motivate yourself to fi nish the document.Eventually everything has to be written out on the computer.You can do
that yourself or you can ask someone to help you.The competences are numbered but you don't have to follow the exact same pattern. You can decide what you want to write and in which order but be sure it is clear which text goes with which competence. Then you e-mail your document to your youth worker (or give it to them on a USB-stick) so they have it on the computer. The youth worker will enter your words into the appendix of the offi cial Youthpass and you will receive the certificate after the exchange.

Written by Gabi Steinprinz, Princensluis, the Netherlands

Key Competence

This is the second half of a written handout designed by youth worker Gabi Steinprinz ("Princensluis", the Netherlands) to explain Youthpass and how it works in more simple language.
(See also Part 1 above.)
THE 8 KEY COMPETENCIES:
1. LEARNING TO LEARN
Everybody learns every moment of the day. One can learn in various ways, like by talking to others, or by listening, by searching for information or by attending a workshop. Sometimes you learn because you are in a situation in which you know you will learn something, for example in school.

You know the teacher wants to teach you something and if you pay attention, you will learn. But you can learn quite a lot in other situations too, sometimes without noticing. Afterwards you might think, "Hey, I learned something while talking to this person or because I was responsible for organizing something". You can develop this competence by making yourself more aware of your own way of learning. You then understand better from whom and how you learn most, from yourself, from others or from certain situations.
But you know what? You can make learning more fun if you also think about it up front. That means that you think about what you want to learn before the project or whatever you are doing on a certain day, on a certain month or in a certain project.

2. COMMUNICATION IN THE MOTHER TONGUE
Communication is the skill to understand and express ideas, facts and feelings. During our project you will be very active with your own language. For instance, you talk with the other participants, you write things down, you send mails to the other participants and perhaps letters to sponsors or businesses, maybe you write the text of poster or a fl yer, maybe you make invitations, read notes or articles, etc. So everyone learns something new. Perhaps you learn new (diffi cult) words which you didn't know, or you learn something about how to write a letter. Sometimes also the foreign participants ask you something about words or expressions in your language, and of course some dirty words!!
This also makes you learn something about your own language.
But communication is more than just words and language....it also has to do with the way you talk to people. So maybe you will want to learn something new about that.

3. COMMUNICATION IN FOREIGN LANGUAGES
Communication is the skill to understand and express ideas, facts and feelings with people who think, talk and act differently. During our project you are active and busy with other languages and also with other cultures. You talk with each other, you hear people talk and therefore you learn new words and expressions in another language. An international project is for many people a wonderful occasion to practice or learn other languages. Communicating in another language often has a lot to do with overcoming the fear of making mistakes. That could be part of your learning process.

4. MATHEMATICAL COMPETENCE AND BASIC COMPETENCES IN
SCIENCE AND TECHNOLOGY
During our preparation and the exchange itself, you can be busy with this skill. There is quite a lot of counting and many technical matters in exchange projects. You can think of all kinds of counting, for example converting a recipe for 4 persons to 26 persons, making a budget for the activity, keeping track of accounts in Excel on your computer, counting how many people have to help with a sport activity, or how many ice creams we have to buy. Technical matters can be things like maintaining or repairing bicycles, regulating electric connections of computer or music equipment, using photo or video cameras, usingdomesticequipment, tools, buildingsomethingforthe project, etc. In some exchanges with a specifi c topic people can deal with scientifi c competence, but that doesn't happen often. If you want to know more about it, ask me.

5. DIGITAL COMPETENCE;
Digital competences have to do with when you learn to handle the computer, for example how to send e-mails, how to make a poster, or how to work with new programs. Think for example of scripting a website, or using Excel for making diagrams, or using graphics programs for photos. Here you can also think about things like learning how to improve your understanding of how a computer works or how to change the settings. Even learning to play some computer games could be part of this competence.

6. SOCIAL AND CIVIC COMPETENCES (CITIZENSHIP)
How do you behave with others? Can you cooperate? Do you ever do some-thing for someone else or for people in the neighbourhood? These are all things that have to do with this competence. If you imagine social competences in an exchange project, then you can think of how you handle people, both in the preparation as well as when you are abroad. Do you follow rules or agreements? Do you respect people or could you improve on that? Can you deal with criticism if people make comments about you? Can you express your opinion or criticism in a good way to others? Do you say nice things to people, sometimes give compliments or thank people enough for what they do for you? Are you the one who decides what happens or are you infl uenced by the opinion of others? Are you reserved and passive, are you lazy and leave the work to others? Do people have you ask you for help or do you offer help to those who need it even without being asked? What do you do to make this project a fun and unforgettable experience for yourself and for others? What is your contribution to a good environment in the project?

All these questions have to do with this competence....lot of things you can learn, and lots of things you could write about.

7. SENSE OF INITIATIVE AND ENTREPRENEURSHIP
Everyone has ideas and thinks about the things that can be done in an exchange project. But are all these idea being executed? Some people burst with ideas but wait too long, or don't know what to decide.....and in the end, nothing happens. Others have fewer ideas but they take action and start working. They are motivated to reach a result and to succeed. Are YOU able to put ideas into practice?
Do you have the perseverance and the creativity to carry them out, even if things seem diffi cult or impossible or if time is against you?
To turn ideas into success, you need to know what you have to do, who you need to do it and how it has to be organized. All this has to do with entrepreneurship and initiative. It is putting ideas into action, realizing your dreams and wishes and not waiting ‘til others do it for you (or not). Many businesses grow because they
have people with initiative and entrepreneurship working there.

8. CULTURAL AWARENESS AND EXPRESSION.
Do you know what is typical for your culture? Do you know why the Dutch use orange as their national colour, why Italians have an aperitivo, why the Greeks smash plates? It all has to do with our histories and our cultures. Do you know any paintings by the most famous painter in your country? Do you know who is the best opera singer, who won your town's talent show, who is the most popular street dance team or who was awarded the national literature award? In general, are you interested in arts or in history?
Do you appreciate it? Would you like to know more and extend your general knowledge (for instance by visiting a national museum)?
Would you like to use your knowledge to share your culture to other people?
The competence ‘cultural awareness and expression' has to do with the way we appreciate our own and other cultures, in your town, in your region, your country, Europe, and the whole world. It also has to do with how we can express our emotions, experiences and feelings in a creative way through media or art forms. If you think about it, you will come up with some ways to develop this competence.
Примери за ESC проекти
ESC проект с 1 дейност (индивидуална ЕДС)
Една италианска кандидатстваща организация, която действа като координираща организация, подава формуляр за кандидатстване до италианската Национална агенция.
Проектът е за приемане на един германски доброволец за период от 7 месеца.
Доброволецът ще бъде приет от същата италинска организация и изпратен от една немска организация. Проектът включва: 1 изпращаща организация (1 ИО), 1 посрещаща организация, която е също и координираща, и 1 доброволец.
ESC проект с няколко доброволеца по една доброволческа служба Унгарска организация координира проекта и го подава към Унгарската Национална агенция. В проекта са включени 4 унгарски доброволеца за период от 6 месеца, които обаче ще заминат на долброволческа служба по различно време. Унгарската организация изпраща двама доброволци в една полска и в една словашка организация. Други двама доброволци са изпратени от друга унгарска организация във френска приемаща организация. Проектът включва: 2 изпращащи организации, от които едната е и координираща, 3 приемащи организации, и 4 доброволци.
ESC проект с няколко доброволеца, които извършват службата си като група
Португалска организация координира проекта и подава един формуляр за кандидатстване към Португалската Национална агенция. Проектът включва 12 доброволеца от Австрия, Естония, Германия, и Турция, чиято доброволческа служба е за два месеца в сиропиталище в Португалия. Доброволците са приети от същата португалска организация, а са изпратени на доброволческа служба от организации от vсъответните страни. Проектът включва: 1 приемаща организация, която е и координираща, 4 изпращащи организации, и 12 доброволеца.